Saturday, December 5, 2015

Surat Abdul Rahim Haji Abdullah Melaka kepada Francis Light (MS40320/3 folio 65 & 66) berkenaan mengutip hutang daripada Nakhoda Pu Pali (19 Rabiul Akhir 1207, 4 Disember 1792)

Ya Qadiya al-Hajat

Bahawa warkah al-ikhlas yang terbit daripada fua[d] al-azkiah yang termaktuba dalam secarik suhuf al-tamam. Wa as-solat wa al-salam ala saiyid al-mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka inilah al-salamullah Malik al-Alam yang dipesertakan dengan beberapa tahmid yang terafdal, doa yang terakmal, dihiasi dalamnya tahiyyat al-kiram, sudi dengan tecari(?) ala al-dawam, yang tiada berkeputusan fi jami’ al-lail wa al-ayyam, iaitu da[ri]pada Encik Abdul Rahim bin Haji Abdullah yang bernaung dalam bandar negeri Melaka, barang diwasalkan tuan kita seru alam, apalah kiranya datang kepada Senyur Gurnador yang mempunyai perin[t]ah dalam negeri Pulau Pinang Darul Aman, telah beroleh martabat kebesaran dan kemuliaan daripada Tuhan kita seru alam, serta mempunyai perangai pada hal melakukan atas segala sahabat handai taulannya, lagi pengasih dan penyayang akan segala dagang yang musyafir ialah sangat kebilangan daripada tiap2 negeri, istimewa kepada segala samanya raja2 yang adil pada hal memerintahkan segala pekerjaan yang sempurna, waba’du.Daripada itu sahaya maklumkan, ada sahaya menyuruhkan anak sahaya nama si Umar ke Pulau Pinang, mendapatkan Senyur Gurnador. Sahaya minta tolong banyak2, pintakan ada rial sahaya kepada orang Keling, namanya Nakhoda Apu Pali, ia menyambut dagangan kepada sahaya banyaknya tiga ratus lima puluh ringgit. 

Dan lagi Nakhoda Apu Pali ambil beras kepada Encik Kasim banyaknya dua puluh pikul tujuh puluh delapan kati, harganya pada sekoyan delapan puluh lima rial mud(?), jumlah rialnya empat puluh empat rial tiga uang enam duit, jadi ringgit tiga puluh satu ringgit empat puluh enam duit. 

Ada pun harga beras yang kepada Encik Kasim itu peninggalan Apu Pali berlayar sudah, sahaya bayar kepada Encik Kasim jumlah dua fasal ini tiga ratus delapan puluh seringgit empat puluh enam duit. Dan lagi sahaya berkirim damar mata kucing kepada Apu Pali, minta jualkan banyaknya lima pikul sepuluh kati, itu pun tuan pintakan harganya. 

Adapun perjanjian sahaya lamanya enam bulan dibayar. Maka sudah sampai dua puluh satu bulan belum lagi dibayarnya kepada tahun yang lalu. Ini ada sahaya memberi surat wakil kepada kapitan Uskut, pintakan rial yang tersebut ini tiada juga dibayarnya. Inilah sahaya menyuruhkan

[MS40320/3 f.66v]
si ‘Umar ke Pulau Pinang, akan menerima rial sahaya itu melainkan dahulu Allah haraplah sahaya dengan tolong rahim tuan juga akan memintakan rial kepada Nakhoda Apu Pali. Jikalau dapat rialnya tu, serahkan kepada si Umar ini. 

Syahdan lagi akan hal si Umar barang suatu hal ehwalnya dalam Pulau Pinang atau barang dimananya, tuan tolonglah lihatkan karena ia belum lagi sempurna akal. Suatu pun tiada alamat yang sepertinya, hanyalah telur terubuk seratus kampuh. 

Tamat kepada sembilan belas haribulan Rabiul Akhir, sanah 1207.

No comments:

Post a Comment