Wednesday, December 2, 2015

Surat Tengku Raden Muhammad kepada Francis Light (MS40320/3 folio 59) berkenaan perjanjian untuk membuka perniagaan di Pulau Pinang

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan selagi ada perkitaran bulan dan matahari dalam cakerawala, daripada Tengku Raden Muhamad ibn Pangeran Sharif, sampai pada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang amat bijaksana pada segala pekerjaannya.


Ahwal akan surat sahabat beta serta dengan wakil sahabat beta Mister Pickoo itu sampailah pada beta, segala kata kata sahabat beta pun sudah beta ketahui. Demikian lagi rupa kata kata beta pun sudah didengar Mister Pickoo. 

Maka adalah tersebut pada surat sahabat beta yang dahulu itu, kata jika dari awal ditentukan kehendak selaksa rial itu, boleh sahabat beta bicarakan, sekarang ini segala perintah Pulau Pinang itu sudah (Pulau Lang / pulang?) pada komander adik Jenderal. Dalam itu pun jika diberi surat Yang Dipertuan akan Jenderal menentukan, boleh komander hantarkan ke Banggala. Maka perintah hendak hantar surat ke Banggala itu jadi berlambatan sangat, jika boleh sahabat beta bicara selesaikan di sini terlebih baik supaya bat(?) ikhlas sahabat pada jalan kebajikan. 

Dalam itu, jika tiada dapat sahabat beta bicara di sini seperti kata sahabat beta itu, boleh komander beri surat ke Banggala mintakan perintah ini. Maka perintah Pulau Pinang dengan Kedah ini pulang seperti dahulu pergi datang, serta beta pun(?) hendak suruh pergi perbuat [gudang/gedung] tempat berniaga, hendak taruh seorang saudagar, menurut kata sahabat beta dahulu itu. Jika sudah kabul sahabat beta, maka (pinta/beta?) pinta sahabat beta nyatakan pada komander, pinta ia beri surat ke Jenderal, pinta surat cap kompeni menetapkan selaksa rial, serta dengan perintah negeri seperti janji dahulu yang sudah sahabat tambahkan pada Yang Dipertuan, boleh beta pegang taruh, dan surat cap Yang Dipertuan pun beta ambil beri, boleh sahabat beta pegang taruh, jadi tetaplah selagi kompeni duduk di Pulau Pinang itu. 

Maka inilah beta pinta sahabat beta balas surat beta ini, boleh beta pegang taruh, boleh kita turut kerjakan ikat janji ini. Akan sahabat beta panggil beta dan (mim-alif-mif) Laksamana pergi ke Pulau Pinang itu, jika sudah tetap seperti bicara ini, beta kedua pun sangat kesukaan hendak pergi ke Pulau Pinang, berjumpa mata dengan sahabat beta dalam sehari dua ini. Ahwal itulah beta nyatakan.

Tamat.

[MS40320/3 f.59v]
Tengku Radin

No comments:

Post a Comment