Friday, April 3, 2015

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 2 surat 2) 16 March 1787 tentang penghantaran papan cina, ayam, telur ayam

Alhamdulillah 


Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Ahwal akan sahabat beta beri mari papan Cina seratus enam belas dan ayam dulapan puluh dan telur ayam dua ratus seperti tersebut dalam surat sahabat itu, sudahlah beta terima ambil. 

Maka itulah harga papan beta serah beri pergi kepada Husin Sab dua puluh tiga rial empat puluh pitis. Sahabat beta terimalah ambil. 

Sebermula minta sahabat beta nyatakan kepada orang Kedah, barang siapa suka hendak bawa mari jual <…> mari tiadalah beta beri orang <…> huru-hara dan tiada diberi rugi orang itu. Syahadan ada suruh <…> akan Duli Yang Dipertuan Yang Maha Mulia minta sahabat beta bawa sendiri sembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan. Ahwal inilah beta nyatakan. 

Perbuat surat lima likur hari bulan Jamadil Awal. 

Francis Light 16 March 87

No comments:

Post a Comment