Thursday, April 9, 2015

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/9 folio 7) 19 Jun 1790 Tahun Alif tentang orang-orang Tenu dan Keling yang lari

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan muafakat yang tiada berkesudahan mari sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana telah masyhur sampai ke mana-mana. 

Kemudian dari itu, ahwal akan surat sahabat beta dibawa anak beta Raden Muhammad, tersebut di dalamnya perintah budak-budak Tenu beta yang lari, ada di Pulau Pinang itu, kata sahabat beta hendak himpun dahulu, beri mari kepada beta. Maka kesukaan sangatlah beta ini. 

Maka janji sahabat beta seperti surat sahabat beta dahulu, itulah beta pegang taruh ini. Apakala budak-budak sahaya dan orang berhutang lari mari dari Pulau Pinang pada beta ini, maka beta ambil pulangkan pada sahabat beta dan budak-budak sahaya dan orang berhutang daripada beta ini lari pergi ke Pulau Pinang itu, sahabat beta ambil pulangkan pada beta. Itulah sebaik-baik kerja tulus ikhlas daripada awal sampai kepada akhirnya, sangatlah kebajikan adanya. 

Maka budak-budak Tenu dan Keling itu semuanya dua puluh seorang. Maka baharu ini pula lari tukang larik dan tukang tembaga, banyaknya seperti di dalam daftar beta beri pergi pada sahabat beta, budak-budak sahaya dan orang berhutang sudah ditentukan. Maka pinta sahabat beta ambil budak-budak kedua fasal itu, serahkan pada orang bawa surat beta ini, beri mari dengan tiada suatu gendala. 

Maka akan (Mad Mi?) itu, nyata budak sahaya beta, diberi modal suruh berniaga jadi kepercayaan. Maka oleh tukang larik dan tukang tembaga bawa lari bininya pergi ke Pulau Pinang. Maka budak-budak kedua fasal itu sudah nyata ada di Pulau Pinang itu, sudah berjumpa dengan teman-teman beta pergi ke Pulau Pinang. 

Maka itulah Syahbandar Seri Pekerma Raja dan Panglima Kota Seri Bijaya Muluk, beta suruh pergi pada sahabat beta dengan segeranya, beri pulang mari pada beta, supaya boleh beta mendengar warta kebajikan daripada sahabat beta. 

Pergi surat pada hari Sabtu, empat hari timbul bulan Syawal pada sanah 1204, pada tahun alif. Tamat al-kalam.

No comments:

Post a Comment