Friday, April 3, 2015

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/8 folio 109) tentang penyelesaian hutang Seri Maharaja Dewa dan opium

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Adalah surat sahabat beta beri mari pada beta, tersebut dalamnya perintah hutang pada Seri Maharaja Dewa empat ribu rial, ditolakkan beta jadi wasil kompeni, serta harga opium sepuluh peti itu banyak harganya tiga ribu dua ratus rial, beta terimalah kedua fasal ini jadi tujuh ribu dua ratus rial. 

Maka akan perintah janji makanan orang Pulau Pinang itu, sesungguhnya tiada janji diambil hasil jika sudah tentu seperti kehendak beta. Maka sekarang segala kira-kira janji itu tiada ditentukan lagi, jadilah tiada beta bicarakan di dalam itu. Jika sudah boleh seperti pinta beta itu, tiadalah beta ubahkan janji itu. 

Akan segala dagangan dipinta Saudagar Raja pada sahabat beta itu, sahabat beta berilah serta dengan surat sahabat beta, nyatakan mari pada beta sepucuk dan pada Saudagar Raja sepucuk, ditentukan banyak dagangan itu, boleh beta ketahui serta boleh disuruh ia jual dibayar wasil harganya pada sahabat beta dengan segeranya. Inilah beta nyatakan.

Buat surat sembilan belas bulan Rejab, hari Arba'. Tamat.

No comments:

Post a Comment