Monday, October 26, 2015

Surat Long Ismail kepada Francis Light (MS40320/3 folio 25) berkenaan perahunya yang telah dirompak

Qawluhu al-Haq wa Kalamuhu al-Sidq

Kasih serta sayang yang tiada berkeputusan selagi ada perkitaran cakerawala daripada cucunda Long Ismail, barang disampaikan Tuhan seru alam kepada nenda Tok Kapitan Light Dewa Raja Gurnador Pulau Pinang yang telah termasyhur gah kepujian, pandai pada memerintah laut dan darat.


Ahwal maka adalah perintah khabar perahu cunda yang dirompak ambil oleh orang jahat itu, maka sekarang ini telah nyatalah sudah karena Cik Dol dan Cik Abdullah, penyuruh cunda membawa perahu cunda itu, Cik Abdullah itu mati dan Cik Dol itu luka parah, dibawa teman masuk ke dalam negeri Perak. Maka itulah surat Cik Dol beri akan cunda2 beri pergi tunjukkan pada nenda supaya boleh nenda ketahui. 

Maka akan perintah orang yang mengambil perahu cunda itu pun khususlah anak Raja2 Siak itu, tiadalah orang lain lagi. Maka tiadalah upaya pada cunda hendak mengira2kan mengambil kembali arta cunda itu melainkan jika dengan penolong nenda, pada pendapat cunda kalau2 boleh arta cunda itu, di dalam itu pun mana ikhtiar nenda jadi kesukaanlah pada cunda. 

Syahadan maka adalah cunda menyuruh sebuah perahu pergi ke Jarum Emas mengambil damar batu, cunda pesan kepadanya apakala ia balik, suruh singgah di Pulau Pinang, punggah damar batu itu, serah beri kepada nenda, boleh nenda berikan kepada Nakhoda Malbari itu. Apakala ia sampai kelak, nenda suruhlah ia punggah ditimbang, terima ambil serta nenda perbuat daftar banyaknya, suruh ia bawa mari pada cunda. 

Bermula akan surat nenda dibawa oleh Duli Tuanku Alang beri akan cunda, tersebut dalamnya apakala dibenarkan oleh Duli Yang Dipertuan surat sembah nenda itu, nenda pinta cunda tolong beli beras beri mari barang lima enam koyan. Maka sampai sekarang ini tiada cunda lihat dan ketahui titah itu dibenar atau tiada dibenar. Maka akan beras itu di dalam cunda suruh himpun kutip beli, maka yang sudah ada terhimpun ini adalah kira2 dua tiga koyan. Maka surat nenda pun tiada sampai mari nyatakan pada cunda pada perintah beras itu. Ahwal inilah cunda takrifkan.

Perbuat surat empat belas hari bulan Muharam, hari Isnin. Intaha al-kalam.

[MS40320/3 f.25v]
Surat Uwan Long Semail

No comments:

Post a Comment