Tuesday, July 7, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 65) tentang surat perjanjian dengan Jenderal Benggala hendaklah dibuat mengikut perbincangan yang terdahulu

Al-Mustahaq

Surat kasih sayang daripada beta sampai pada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang sangat setiawan pada berkasih-kasihan pada segala handai taulannya. Amma ba'du.


Dari itu, barang tahu sahabat beta akan surat sahabat beta menyatakan ikhlas kasih sahabat beta akan beta serta hendak buat kerja kebaktian pada kompeni dan Jenderal dan pada beta, sahabat beta hendak pergi sendiri ke Benggala supaya jadi kebajikan berpanjangan kasih antara Jenderal dengan beta, boleh tentu segala janji Jenderal dengan beta. 

Maka amat benar dengan kesukaan beta, terima kasih sahabat beta itu daripada zaman paduka marhum datang sekarang ini, fikir beta sebaiknya sahabat beta mari bertemu beta seketika jua pun, boleh dikhususkan segala bicara ikut janji dahulu itu, supaya mudah sahabat berkira-kira dengan Jenderal, ditentukan boleh sahabat beta ambil surat kompeni dan Jenderal yang putusnya beri akan beta pegang taruh, boleh perintah turut surat janji itu supaya jangan susah sahabat beta berulang-ulang bicara perintah ini. 

Maka itulah, Saudagar Mirangkandu beta suruh sampaikan surat ini, pinta sahabat beta balas surat beta ini, suruh ia pulang segera. 

Ahwal itulah beta nyatakan. Tamat.

[Di belakang surat]

King of Queda, 16 May 89

No comments:

Post a Comment